LT RU EN

PRIVATUMO POLITIKA

UAB Dr. G. Kobs odontologijos klinika (toliau vadinama Klinika) rūpinasi savo pacientų privatumu. Ši privatumo politika suteiks Jums informaciją kaip mes tvarkome pacientų asmens duomenis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Klinika.
 • Klinikos kontaktiniai duomenys: buveinė: Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius, tel.: 8 5 261 1227, juridinio asmens kodas: 300569093.

 

KLINIKOJE TVARKOMI PACIENTŲ ASMENS DUOMENYS

 • Klinika teikdama odontologines paslaugas tvarko šiuos pacientų asmens duomenis: vardą, pavardę, namų adresą, gimimo datą, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Klinika teikdama odontologines paslaugas tvarko ir pacientų sveikatos duomenis: paciento buvimo Klinikoje faktus, duomenis apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones, laikiną nedarbingumą.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 • Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra reikalingi asmens tapatybės nustatymui bei odontologinių paslaugų teikimui ir juos tvarkyti Kliniką įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Nepateikus šių duomenų odontologinės paslaugos negali būti teikiamos.
 • Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi įsiskolinimo valdymu tikslu, jeigu pacientas neatsiskaito su Klinika sutartyje numatytais terminais. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų ir/ar siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. 
 • Paciento asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris tvarkomi informavimo apie paslaugas tikslais, jeigu yra gaunamas raštiškas paciento sutikimas tokių duomenų tvarkymui.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

 • Pacientų asmens duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu saugomi teisės aktų nustatytą terminą (15 metų), išskyrus pacientų registracijos odontologinių paslaugų teikimui duomenis, kurie saugomi 3 (tris) metus.
 • Pacientų asmens duomenys tvarkomi įsiskolinimo valdymo tikslu saugomi tol kol trunka teisinis ginčas su pacientu.
 • Pacientų asmens duomenys tvarkomi informavimo apie paslaugas tikslais saugomi du metus nuo sutikimo atšaukimo arba nuo Klinikos sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų tiesioginės rinkodaros ir/ar informavimo apie paslaugas tikslais priėmimo dienos. 

 

Asmens duomenų teikimas

 • Pacientų asmens duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu tretiesiems asmenims teikiami tik pacientų raštišku sutikimu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Pacientų asmens duomenys be paciento raštiško sutikimo gali būti teikiami sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas ir kompetentingoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Teikiant dantų protezavimo ar ortodontinio gydymo paslaugas paciento asmens duomenys (vardas, pavardė ir dantų protezų ir/ar kitų medicinos prietaisų gamybai reikalingi sveikatos duomenys) yra teikiami dantų technikos laboratorijai, kurioje pacientui yra gaminami dantų protezai ir/ar kiti medicinos prietaisai. Pacientui atsisakius teikti asmens duomenis dantų technikos laboratorijai, reikalingi dantų protezai ir/ar kiti medicinos prietaisai  negalės būti pagaminti ir Klinika negalės suteikti pacientui reikalingų odontologinių paslaugų.
 • Pacientų asmens duomenys tvarkomi įsiskolinimo valdymo tikslu gali būti teikiami advokatams, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovėms, antstoliams, teismams, kitiems su skolos išieškojimu susijusiems subjektams, tačiau tik tiek kiek tai būtina skolos išieškojimui.
 • Pacientų asmens duomenys tvarkomi informavimo apie paslaugas tikslais jokiems gavėjams neteikiami.
 •  Klinika teikdama odontologines paslaugas tvarko pacientų vaizdo duomenis, gautus iš Klinikos fotokamerų. Vaizdo duomenys gaunami gydytojams fotografuojant pacientą prieš jam numatytą gydymą, gydymo eigoje ir pabaigus gydymą ir yra skirti gydymo ir/ar gijimo proceso stebėjimui. Pacientai fotografuojami tik turint raštišką jų sutikimą.

 

Duomenų naudojimo tikslas ir teisinis pagrindas

 • Pacientų vaizdo duomenys gaunami iš Klinikos fotokamerų tvarkomi tik odontologinių paslaugų teikimo tikslu. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti, jeigu jie būtini sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Pacientas atskiru raštišku sutikimu turi teisę leisti Klinikai nuasmenintus (anoniminius) vaizdo duomenis tvarkyti ir mokslo ar rinkodaros tikslais.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

 • Pacientų vaizdo duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu prilyginami medicinos dokumentų duomenims ir saugomi teisės aktais medicinos dokumentų saugojimui nustatytą terminą (3 metus).

 

Asmens duomenų teikimas

 • Pacientų vaizdo duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu tretiesiems asmenims teikiami tik pacientų raštišku sutikimu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
 • Klinika tvarko asmens vaizdo duomenis, gautus iš Klinikos vaizdo stebėjimo kamerų: vaizdo įrašus Klinikos patalpose. Vaizdo stebėjimo kameromis stebimas Klinikos laukiamasis. Ant įėjimo į šias patalpas durų yra pakabintas skelbimas, įspėjantis į patalpas patenkančius asmenis apie patalpų stebėjimą vaizdo kameromis.

 

Duomenų naudojimo tikslas ir teisinis pagrindas

 • Pacientų vaizdo duomenys gaunami iš Klinikos vaizdo stebėjimo kamerų tvarkomi Klinikos ir pacientų interesų apsaugos tikslu, siekiant apsaugoti Klinikos pacientus, darbuotojus bei Klinikos turtą. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti, jeigu jie būtini siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

 

Duomenų saugojimo terminas

 • Vaizdo duomenys saugomi 3 (tris) paras. Įvykus incidentui, vaizdo duomenys saugomi tol kol trunka teisiniai ginčai, susiję su įvykusiu incidentu.

 

Duomenų teikimas

 • Vaizdo įrašai gali būti naudojami kaip įrodymas teismuose ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, atstovaujant Klinikos interesus.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 • Pacientų asmens duomenys yra tvarkomi įgyvendinant atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

PACIENTŲ TEISĖS

 • Pacientai turi teisę prašyti, kad Klinika leistų nemokamai susipažinti su jų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. Šios pacientų teisės įgyvendinamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 • Pacientai turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu toks sutikimas buvo suteiktas. Sutikimą pacientai gali atšaukti elektroniniu paštu arba bet kokiu kitu pacientams patogiu būdu.
 • Pacientai, manantys, kad yra pažeidžiamos jų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

KLINIKOS INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 • Klinikos interneto svetainėje www.kobs.lt yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra nedidelė rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Jie skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, taip pat analizuoti lankytojų elgseną bei rinkti statistinius duomenis.
 • Slapukai nenaudojami Jūsų tapatybei nustatyti.
 • Jūs turite teisę atsisakyti slapukų, parinkę atitinkamas nuostatas savo interneto naršyklėje arba paspausdami atitinkamą nuorodą mūsų interneto svetainėje, tačiau dėl to gali pablogėti interneto svetainės funkcionalumas.
 • Mūsų internetinėje svetainėje naudojami šie slapukai: ________________________